API地址映射

对于API的目标Url,其起始部分(前缀)可以由API地址映射自动替换。

假如API目标Url为:http://dev-api.abc.com/aa/bb/cc

若有一条地址映射规则为:
  http://dev-api.abc.com/ -> https://api.abc.com/

则代理访问此API时,会对目标Url做自动变换:
  http://dev-api.abc.com/aa/bb/cc -> https://api.abc.com/aa/bb/cc

更新时间: 2021-10-20 08:19